มีความรู้   คู่คุณธรรม   นำเทคโนโลยี   สู้วิถีพอเพียง
คณะผู้บริหาร
นางสาววรรณี พิชญ์พนัส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางโสภาวรรณ    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายธีรพัฒน์    ง๊ะสมัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน
หน้าแรก
ข้อมูลนักเรียน
หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานราชการ
เครื่องแบบนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ประวัติโรงเรียน  

              โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดชนาธิปเฉลิม ) เดิมชื่อ โรงเรียนวัดชนาธิปเฉลิม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ในบริเวณวัดชนาธิปเฉลิม สร้างขึ้นโดยพระครูภูริโสภณ เจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม ได้แสดงความจำนงไปยังศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื่อขอตั้งโรงเรียน และได้รับการ อนุมัติ ให้สร้างได้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2510 โดยสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงกระเบื้อง พื้นคอนกรีต มีห้องเรียน 2 ห้อง และต่อเติมภายหลังอีก 1 ห้อง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2511 มีนักเรียนรุ่นแรกทั้งหมด 60 ครู 2 คน คือ นายศุภโชค นวลขาว เป็นครูใหญ่ และ นางกุสุมา มูสิกะโรจน์ เป็นครูน้อย โดยทางอำเภอเมืองสตูล ได้แบ่งนักเรียนมาจาก โรงเรียนบ้านนาลาน ตำบลควนขัน มาเข้าเรียน แต่เนื่องจาก ระยะการเดินทางมาเรียนเป็นระยะทางไกล ต่อมาจึงงดนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาลาน แต่มาแบ่งนักเรียนจากโรงเรียน ในเขตเทศบาลมาเข้าเรียนแทน

ปี พ . ศ . 2514 นักเรียนเพิ่มมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้สร้างอาคาร แบบ ป .004 ให้อีก 1 หลัง จำนวน 8 ห้องเรียน เมื่อสร้างเสร็จกระทรวงศึกษาธิการได้โอน โรงเรียนวัดชนาธิปเฉลิมเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูล ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2514 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดชนาธิปเฉลิม ) มีครูจากสังกัดเดิมสมัครใจโอน ( ย้าย ) มาเป็นพนักงานครูเทศบาล 2 คน คือ นายวิรัช มูสิกะโรจน์ และนางกุสุมา มูสิกะโรจน์ ทางเทศบาลได้แต่งตั้งนายวิรัช มูสิกะโรจน์ เป็นครูใหญ่

ปี พ . ศ . 2515 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 7 ในเวลาต่อมา

ปี พ . ศ . 2519 เทศบาลได้สร้างอาคารเรียนให้อีก 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน ห้องเรียน โดยเปิดใช้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 พร้อมกับสร้างส้วมให้ 1 หลังจำนวน 6 ที่

ปี พ . ศ . 2521 โรงเรียนได้ดำเนินการสอนตามหลักสูตรใหม่ โดยส่งครูทั้งหมดใน ขณะนั้นเข้ารับการอบรมการใช้หลักสูตรใหม่ร่วมกับครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล

ปี พ . ศ . 2522 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ จึงไปเปิดเป็นโรงเรียนสาขา ที่โรงเรียนอนุบาลตลาดพิมาน ( วันครู 2503) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เทศบาลรับพื้นที่คืนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสาขาโรงเรียนเทศบาล 2 เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 การบริหารโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดชนาธิปเฉลิม )

ปี พ . ศ . 2524 เทศบาลได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มให้อีก 1 หลัง เป็นอาคาร ค . ส . ล . 2 ชั้น จำนวน 6 ห้องเรียนและต่อเติมภายหลังอีก 2 ห้องเรียน รวมเป็น 8 ห้องเรียน เปิดใช้ทำการสอนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2525 เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี เทศบาลจึงสร้างอาคารเรียนให้อีก 1 หลัง ในปีพ . ศ . 2525 เป็นอาคาร ค . ส . ล . 2 ชั้น จำนวน 6 ห้องเรียน

ปี พ . ศ . 2537 เทศบาลได้สร้างอาคารโรงอาหารเป็นอาคาร ค . ส . ล . ชั้นเดียว ให้อีก 1 หลัง

ปี พ . ศ . 2539 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น ( สน . ศท .) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ปี พ . ศ . 2540 กรมการปกครองสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง เป็นอาคาร ค . ส . ล . 4 ชั้น ( แบบ สน . ศท . 4/12) ชั้นล่างโล่ง จำนวน 12 ห้องเรียนแทนอาคารเรียนชั้นเดียวหลังแรกที่สร้างตั้งแต่ พ . ศ . 2510 สำหรับเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปี พ . ศ . 2541 กรมการปกครองสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลสร้างอาคาร เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

ปี พ . ศ . 2542 กรมการปกครองสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียน 4 ชั้น ( แบบ สน . ศท . 4/12) ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี พ . ศ . 2540 เป็นห้องสมุด

ปี พ . ศ . 2543 กรมการปกครองสนับสนุนให้เทศบาลสร้างอาคารเรียน แบบ สน . ศท . 3/12 เป็นอาคาร ค . ส . ล . 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โดยสร้างแทนอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องที่ต่อเติมเมื่อ พ . ศ . 2519 ให้อีก 1 หลัง

ปี พ . ศ . 2546 กรมการปกครองสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลสร้างอาคารเรียนแบบ สน . ศท . 4/12 เป็นอาคาร ค . ส . ล . 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง ให้อีก 1 หลัง โดยสร้างแทนอาคารไม้ 2 ชั้น แบบ ป .004 จำนวน 8 ห้องเรียน ที่สร้างตั้งแต่ปี พ . ศ . 2514

ที่ตั้ง

 

              
โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดชนาธิปเฉลิม ) ตั้งอยู่ที่ในบริเวณ วัดชนาธิปเฉลิม ถนนศุลกานุกูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สังกัด เทศบาลเมืองสตูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไท

 

โรงเรียนเทศบาล2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
อ.เมืองสตูล   จ.สตูล  91000
malihomja@hotmail.com : Webmaster